لیست محصولات این تولید کننده هدایت الکتریک

در صفحه
نمایش 1 - 30 از 37 آیتم
 • 800 تومان

  سیم ارت افشان 1.5×1 نکته: تعداد سفارش به متر محاسبه می شود

  800 تومان
 • 3,900 تومان

  سیم ارت افشان 10×1 هدایت الکتریک نکته: تعداد سفارش به متر محاسبه می شود

  3,900 تومان
 • 26,400 تومان

  سیم ارت افشان 16×1 هدایت الکتریک

  26,400 تومان
 • 1,100 تومان

  سیم ارت افشان 2.5×1 مقدار جریان مجاز تا 50 متر 20 آمپر می باشد نکته: تعداد سفارش به متر محاسبه می شود

  1,100 تومان
 • 41,050 تومان

  سیم ارت افشان 25×1 هدایت الکتریک

  41,050 تومان
 • 1,700 تومان

  سیم ارت افشان 4×1 نکته: تعداد سفارش به متر محاسبه می شود

  1,700 تومان
 • 2,300 تومان

  سیم ارت افشان 6×1 مقدار جریان مجاز تا 50 متر 33 آمپر می باشد نکته: تعداد سفارش به متر محاسبه می شود

  2,300 تومان
 • 350 تومان موجود است

  سیم افشان 0/25*1 ولتاژ 500-300 ولت مقدار جریان مجاز تا 50 متر 8 آمپر می باشد نوع رسانا: مس کلاس 5 (قابل انعطاف) نوع عایق: PVC نکته: تعداد سفارش به متر محاسبه می شود

  350 تومان
 • 550 تومان موجود است

  سیم افشان 0/5*1 ولتاژ 500-300 ولت مقدار جریان مجاز تا 50 متر 4 آمپر می باشد نوع رسانا: مس کلاس 5 (قابل انعطاف) نوع عایق: PVC نکته: تعداد سفارش به متر محاسبه می شود

  550 تومان
 • 650 تومان موجود است

  سیم افشان 0/75*1 ولتاژ 500-300 ولت مقدار جریان مجاز تا 50 متر 8 آمپر می باشد نوع رسانا: مس کلاس 5 (قابل انعطاف) نوع عایق: PVC نکته: تعداد سفارش به متر محاسبه می شود

  650 تومان
 • 950 تومان موجود است

  سیم افشان 1.5×1 مقدار جریان مجاز تا 50 متر 15 آمپر می باشد نکته: تعداد سفارش به متر محاسبه می شود

  950 تومان
 • 21,000 تومان

  سیم افشان 10*1 هدایت الکتریک ولتاژ 750-450 ولت مقدار جریان مجاز تا 50 متر 45 آمپر می باشد نوع رسانا: مس کلاس 5 (قابل انعطاف) نوع عایق: PVC

  21,000 تومان
 • 26,200 تومان

  سیم افشان 16*1 هدایت الکتریک ولتاژ 750-450 ولت مقدار جریان مجاز تا 50 متر 61 آمپر می باشد نوع رسانا: مس کلاس 5 (قابل انعطاف) نوع عایق: PVC

  26,200 تومان
 • 750 تومان موجود است

  سیم افشان 1*1 ولتاژ 500-300 ولت مقدار جریان مجاز تا 50 متر 11 آمپر می باشد نوع رسانا: مس کلاس 5 (قابل انعطاف) نوع عایق: PVC نکته: تعداد سفارش به متر محاسبه می شود

  750 تومان
 • 1,260 تومان موجود است

  سیم افشان 2/5*1 هدایت الکتریک ولتاژ 750-450 ولت مقدار جریان مجاز تا 50 متر 20 آمپر می باشد نوع رسانا: مس کلاس 5 (قابل انعطاف) نوع عایق: PVC نکته: تعداد سفارش به متر محاسبه می شود

  1,260 تومان
 • 40,750 تومان

  سیم افشان 25*1 هدایت الکتریک ولتاژ 750-450 ولت مقدار جریان مجاز تا 50 متر 83 آمپر می باشد نوع رسانا: مس کلاس 5 (قابل انعطاف) نوع عایق: PVC

  40,750 تومان
 • 1,800 تومان موجود است

  سیم افشان 4*1 ولتاژ 750-450 ولت مقدار جریان مجاز تا 50 متر 25 آمپر می باشد نوع رسانا: مس کلاس 5 (قابل انعطاف) نوع عایق: PVC نکته: تعداد سفارش به متر محاسبه می شود

  1,800 تومان
 • 2,750 تومان موجود است

  سیم افشان 6*1 ولتاژ 750-450 ولت مقدار جریان مجاز تا 50 متر 33 آمپر می باشد نوع رسانا: مس کلاس 5 (قابل انعطاف) نوع عایق: PVC نکته: تعداد سفارش به متر محاسبه می شود

  2,750 تومان
 • 21,700 تومان موجود نیست

  شش راهی برق پارت طول کابل 1.8 متر

  21,700 تومان
 • 38,650 تومان موجود نیست

  کابل افشان 2 در 10 ولتاژ 750-450 ولت مقدار جریان مجاز تا 50 متر 61 آمپر می باشد نوع رسانا: مس قابل انعطاف (کلاس 5) عایق: PVC نوع D غلاف: PVC نوع ST5

  38,650 تومان
 • 9,900 تومان

  کابل افشان 2 در 2.5 ولتاژ 500-300 ولت مقدار جریان مجاز تا 50 متر 26 آمپر می باشد نوع رسانا: مس قابل انعطاف (کلاس 5) عایق: PVC نوع D غلاف: PVC نوع ST5

  9,900 تومان
 • 6,200 تومان

  کابل افشان 2 در 1.5 ولتاژ 500-300 ولت مقدار جریان مجاز تا 50 متر 18 آمپر می باشد نوع رسانا : مس قابل انعطاف (کلاس 5) عایق : PVC نوع D غلاف : PVC نوع ST5

  6,200 تومان
 • 8,950 تومان موجود نیست

  کابل افشان 3 در 1/5 ولتاژ 500-300 ولت مقدار جریان مجاز تا 50 متر  18 آمپر می باشد نوع رسانا: مس قابل انعطاف (کلاس 5) عایق: PVC نوع D غلاف: PVC نوع ST5

  8,950 تومان
 • 11,850 تومان موجود نیست

  کابل افشان 4 در 1/5 ولتاژ 500-300 ولت مقدار جریان مجاز تا 50 متر 18 آمپر می باشد نوع رسانا: مس قابل انعطاف (کلاس 5) عایق: PVC نوع D غلاف: PVC نوع ST5

  11,850 تومان
 • 12,500 تومان موجود نیست

  کابل افشان 5 در 1.5 ولتاژ 500-300 ولت مقدار جریان مجاز تا 50 متر 18 آمپر می باشد نوع رسانا: مس قابل انعطاف (کلاس 5) عایق: PVC نوع D غلاف: PVC نوع ST5

  12,500 تومان
 • 71,250 تومان موجود نیست

  کابل افشان 4 در 10 ولتاژ 750-450 ولت مقدار جریان مجاز تا 50 متر 61 آمپر می باشد نوع رسانا: مس قابل انعطاف (کلاس 5) عایق: PVC نوع D غلاف: PVC نوع ST5

  71,250 تومان
 • 90,000 تومان موجود نیست

  کابل افشان 4 در 16 ولتاژ 750-450 ولت مقدار جریان مجاز تا 50 متر 82 آمپر می باشد نوع رسانا: مس قابل انعطاف (کلاس 5) عایق: PVC نوع D غلاف: PVC نوع ST5

  90,000 تومان
 • 4,400 تومان

  کابل افشان 2 در 1 ولتاژ 500-300 ولت مقدار جریان مجاز تا 50 متر 15 آمپر می باشد نوع رسانا: مس قابل انعطاف (کلاس 5) عایق: PVC نوع D غلاف: PVC نوع ST5

  4,400 تومان
 • 14,050 تومان موجود نیست

  کابل افشان 3 در 2/5 ولتاژ 500-300 ولت مقدار جریان مجاز تا 50 متر 26 آمپر می باشد نوع رسانا: مس قابل انعطاف (کلاس 5) عایق: PVC نوع D غلاف: PVC نوع ST5

  14,050 تومان
 • 19,000 تومان موجود نیست

  کابل افشان 5 در 2.5 ولتاژ 500-300 ولت نوع رسانا: مس قابل انعطاف (کلاس 5) عایق: PVC نوع D غلاف: PVC نوع ST5

  19,000 تومان
نمایش 1 - 30 از 37 آیتم