سیم افشان 19 محصول وجود دارد

نمایش 1 - 19 از 19 آیتم
 • 350 تومان موجود است

  سیم افشان 0/25*1 ولتاژ 500-300 ولت مقدار جریان مجاز تا 50 متر 8 آمپر می باشد نوع رسانا: مس کلاس 5 (قابل انعطاف) نوع عایق: PVC نکته: تعداد سفارش به متر محاسبه می شود

  350 تومان
 • 550 تومان موجود است

  سیم افشان 0/5*1 ولتاژ 500-300 ولت مقدار جریان مجاز تا 50 متر 4 آمپر می باشد نوع رسانا: مس کلاس 5 (قابل انعطاف) نوع عایق: PVC نکته: تعداد سفارش به متر محاسبه می شود

  550 تومان
 • 650 تومان موجود است

  سیم افشان 0/75*1 ولتاژ 500-300 ولت مقدار جریان مجاز تا 50 متر 8 آمپر می باشد نوع رسانا: مس کلاس 5 (قابل انعطاف) نوع عایق: PVC نکته: تعداد سفارش به متر محاسبه می شود

  650 تومان
 • 750 تومان موجود است

  سیم افشان 1*1 ولتاژ 500-300 ولت مقدار جریان مجاز تا 50 متر 11 آمپر می باشد نوع رسانا: مس کلاس 5 (قابل انعطاف) نوع عایق: PVC نکته: تعداد سفارش به متر محاسبه می شود

  750 تومان
 • 950 تومان موجود است

  سیم افشان 1.5×1 مقدار جریان مجاز تا 50 متر 15 آمپر می باشد نکته: تعداد سفارش به متر محاسبه می شود

  950 تومان
 • 1,260 تومان موجود است

  سیم افشان 2/5*1 هدایت الکتریک ولتاژ 750-450 ولت مقدار جریان مجاز تا 50 متر 20 آمپر می باشد نوع رسانا: مس کلاس 5 (قابل انعطاف) نوع عایق: PVC نکته: تعداد سفارش به متر محاسبه می شود

  1,260 تومان
 • 1,800 تومان موجود است

  سیم افشان 4*1 ولتاژ 750-450 ولت مقدار جریان مجاز تا 50 متر 25 آمپر می باشد نوع رسانا: مس کلاس 5 (قابل انعطاف) نوع عایق: PVC نکته: تعداد سفارش به متر محاسبه می شود

  1,800 تومان
 • 2,750 تومان موجود است

  سیم افشان 6*1 ولتاژ 750-450 ولت مقدار جریان مجاز تا 50 متر 33 آمپر می باشد نوع رسانا: مس کلاس 5 (قابل انعطاف) نوع عایق: PVC نکته: تعداد سفارش به متر محاسبه می شود

  2,750 تومان
 • 26,800 تومان موجود است

  سیم افشان 0/5*1 حلقه 100 متری ولتاژ نامی : 300-500 ولت هادی : مس قابل انعطاف (کلاس 5)

  26,800 تومان
 • 38,400 تومان موجود است

  سیم افشان 0/75*1 حلقه 100 متری ولتاژ نامی : 300-500 ولت هادی : مس قابل انعطاف (کلاس 5)

  38,400 تومان
 • 47,500 تومان موجود است

  سیم افشان 1*1 حلقه 100 متری ولتاژ نامی : 300-500 ولت هادی : مس قابل انعطاف (کلاس 5)

  47,500 تومان
 • 65,500 تومان موجود است

  سیم افشان 1/5*1 حلقه 100 متری ولتاژ نامی : 300-500 ولت هادی : مس قابل انعطاف (کلاس 5)

  65,500 تومان
 • 105,900 تومان موجود است

  سیم افشان 2/5*1 حلقه 100 متری ولتاژ نامی : 300-500 ولت هادی : مس قابل انعطاف (کلاس 5)

  105,900 تومان
 • 166,000 تومان موجود است

  سیم افشان 4×1 هادی نور حلقه 100 متری ولتاژ نامی : 300-500 ولت هادی : مس قابل انعطاف (کلاس 5)

  166,000 تومان
 • 243,000 تومان موجود است

  سیم افشان 6*1 حلقه 100 متری ولتاژ نامی : 300-500 ولت هادی : مس قابل انعطاف (کلاس 5)

  243,000 تومان
 • 21,000 تومان

  سیم افشان 10*1 هدایت الکتریک ولتاژ 750-450 ولت مقدار جریان مجاز تا 50 متر 45 آمپر می باشد نوع رسانا: مس کلاس 5 (قابل انعطاف) نوع عایق: PVC

  21,000 تومان
 • 26,200 تومان

  سیم افشان 16*1 هدایت الکتریک ولتاژ 750-450 ولت مقدار جریان مجاز تا 50 متر 61 آمپر می باشد نوع رسانا: مس کلاس 5 (قابل انعطاف) نوع عایق: PVC

  26,200 تومان
 • 40,750 تومان

  سیم افشان 25*1 هدایت الکتریک ولتاژ 750-450 ولت مقدار جریان مجاز تا 50 متر 83 آمپر می باشد نوع رسانا: مس کلاس 5 (قابل انعطاف) نوع عایق: PVC

  40,750 تومان
 • 22,000 تومان موجود است

  سیم افشان 0/25*1 حلقه 100 متری هادی : مس قابل انعطاف

  22,000 تومان
نمایش 1 - 19 از 19 آیتم