کابل افشان 51 محصول وجود دارد

در صفحه
نمایش 1 - 30 از 51 آیتم
 • 96,700 تومان موجود است

  کابل افشان 2 در 0.75 حلقه 100 متری ولتاژ نامی: 300/500 ولت هادی: مس آنیل شده عایق: پی وی سی نوع D روکش: پی وی سی نوع ST5

  96,700 تومان
 • 115,000 تومان موجود است

  کابل افشان 2 در 1 حلقه 100 متری ولتاژ نامی: 300/500 ولت هادی: مس آنیل شده عایق: پی وی سی نوع D روکش: پی وی سی نوع ST5

  115,000 تومان
 • 163,000 تومان موجود است

  کابل افشان 2 در 1.5 حلقه 100 متری ولتاژ نامی: 300/500 ولت هادی: مس آنیل شده عایق: پی وی سی نوع D روکش: پی وی سی نوع ST5

  163,000 تومان
 • 26,100 تومان موجود است

  کابل افشان 2 در 2.5 حلقه 100 متری ولتاژ نامی: 300/500 ولت هادی: مس آنیل شده عایق: پی وی سی نوع D روکش: پی وی سی نوع ST5

  26,100 تومان
 • 144,000 تومان موجود است

  کابل افشان 3 در 0.75 حلقه 100 متری ولتاژ نامی: 300/500 ولت هادی: مس آنیل شده عایق: پی وی سی نوع D روکش: پی وی سی نوع ST5

  144,000 تومان
 • 171,000 تومان موجود است

  کابل افشان 3 در 1 حلقه 100 متری ولتاژ نامی: 300/500 ولت هادی: مس آنیل شده عایق: پی وی سی نوع D روکش: پی وی سی نوع ST5

  171,000 تومان
 • 237,000 تومان موجود است

  کابل افشان 3 در 1.5 حلقه 100 متری ولتاژ نامی: 300/500 ولت هادی: مس آنیل شده عایق: پی وی سی نوع D روکش: پی وی سی نوع ST5

  237,000 تومان
 • 374,000 تومان موجود است

  کابل افشان 3 در 2.5 حلقه 100 متری ولتاژ نامی: 300/500 ولت هادی: مس آنیل شده عایق: پی وی سی نوع D روکش: پی وی سی نوع ST5

  374,000 تومان
 • 186,000 تومان موجود است

  کابل افشان 4 در 0.75 حلقه 100 متری ولتاژ نامی: 300/500 ولت هادی: مس آنیل شده عایق: پی وی سی نوع D روکش: پی وی سی نوع ST5

  186,000 تومان
 • 220,000 تومان موجود است

  کابل افشان 4 در 1 حلقه 100 متری ولتاژ نامی: 300/500 ولت هادی: مس آنیل شده عایق: پی وی سی نوع D روکش: پی وی سی نوع ST5

  220,000 تومان
 • 314,000 تومان موجود است

  کابل افشان 4 در 1.5 حلقه 100 متری ولتاژ نامی: 300/500 ولت هادی: مس آنیل شده عایق: پی وی سی نوع D روکش: پی وی سی نوع ST5

  314,000 تومان
 • 490,000 تومان موجود است

  کابل افشان 4 در 2.5 حلقه 100 متری ولتاژ نامی: 300/500 ولت هادی: مس آنیل شده عایق: پی وی سی نوع D روکش: پی وی سی نوع ST5

  490,000 تومان
 • 399,000 تومان موجود است

  کابل افشان 5 در 1.5 حلقه 100 متری ولتاژ نامی: 300/500 ولت هادی: مس آنیل شده عایق: پی وی سی نوع D روکش: پی وی سی نوع ST5

  399,000 تومان
 • 638,000 تومان موجود است

  کابل افشان 5 در 2.5 حلقه 100 متری ولتاژ نامی: 300/500 ولت هادی: مس آنیل شده عایق: پی وی سی نوع D روکش: پی وی سی نوع ST5

  638,000 تومان
 • 6,200 تومان

  کابل افشان 2 در 1.5 ولتاژ 500-300 ولت مقدار جریان مجاز تا 50 متر 18 آمپر می باشد نوع رسانا : مس قابل انعطاف (کلاس 5) عایق : PVC نوع D غلاف : PVC نوع ST5

  6,200 تومان
 • 4,400 تومان

  کابل افشان 2 در 1 ولتاژ 500-300 ولت مقدار جریان مجاز تا 50 متر 15 آمپر می باشد نوع رسانا: مس قابل انعطاف (کلاس 5) عایق: PVC نوع D غلاف: PVC نوع ST5

  4,400 تومان
 • 9,900 تومان

  کابل افشان 2 در 2.5 ولتاژ 500-300 ولت مقدار جریان مجاز تا 50 متر 26 آمپر می باشد نوع رسانا: مس قابل انعطاف (کلاس 5) عایق: PVC نوع D غلاف: PVC نوع ST5

  9,900 تومان
 • 15,200 تومان

  کابل افشان 2 در 4 ولتاژ 750-500 ولت مقدار جریان مجاز تا 50 متر 38 آمپر می باشد نوع رسانا: مس قابل انعطاف (کلاس 5) عایق: PVC نوع D غلاف: PVC نوع ST5

  15,200 تومان
 • 21,750 تومان موجود نیست

  کابل افشان 2 در 6 ولتاژ 750-450 ولت مقدار جریان مجاز تا 50 متر 44 آمپر می باشد نوع رسانا: مس قابل انعطاف (کلاس 5) عایق: PVC نوع D غلاف: PVC نوع ST5

  21,750 تومان
 • 38,650 تومان موجود نیست

  کابل افشان 2 در 10 ولتاژ 750-450 ولت مقدار جریان مجاز تا 50 متر 61 آمپر می باشد نوع رسانا: مس قابل انعطاف (کلاس 5) عایق: PVC نوع D غلاف: PVC نوع ST5

  38,650 تومان
 • 8,950 تومان موجود نیست

  کابل افشان 3 در 1/5 ولتاژ 500-300 ولت مقدار جریان مجاز تا 50 متر  18 آمپر می باشد نوع رسانا: مس قابل انعطاف (کلاس 5) عایق: PVC نوع D غلاف: PVC نوع ST5

  8,950 تومان
 • 14,050 تومان موجود نیست

  کابل افشان 3 در 2/5 ولتاژ 500-300 ولت مقدار جریان مجاز تا 50 متر 26 آمپر می باشد نوع رسانا: مس قابل انعطاف (کلاس 5) عایق: PVC نوع D غلاف: PVC نوع ST5

  14,050 تومان
 • 31,650 تومان موجود نیست

  کابل افشان 3 در 6 ولتاژ 750-450 ولت مقدار جریان مجاز تا 50 متر 44 آمپر می باشد نوع رسانا: مس قابل انعطاف (کلاس 5) عایق: PVC نوع D غلاف: PVC نوع ST5

  31,650 تومان
 • 11,850 تومان موجود نیست

  کابل افشان 4 در 1/5 ولتاژ 500-300 ولت مقدار جریان مجاز تا 50 متر 18 آمپر می باشد نوع رسانا: مس قابل انعطاف (کلاس 5) عایق: PVC نوع D غلاف: PVC نوع ST5

  11,850 تومان
 • 28,550 تومان موجود نیست

  کابل افشان 4 در 4 ولتاژ 750-450 ولت مقدار جریان مجاز تا 50 متر 34 آمپر می باشد نوع رسانا: مس قابل انعطاف (کلاس 5) عایق: PVC نوع D غلاف: PVC نوع ST5

  28,550 تومان
 • 41,200 تومان موجود نیست

  کابل افشان 4 در 6 ولتاژ 750-450 ولت مقدار جریان مجاز تا 50 متر 44 آمپر می باشد نوع رسانا: مس قابل انعطاف (کلاس 5) عایق: PVC نوع D غلاف: PVC نوع ST5

  41,200 تومان
 • 71,250 تومان موجود نیست

  کابل افشان 4 در 10 ولتاژ 750-450 ولت مقدار جریان مجاز تا 50 متر 61 آمپر می باشد نوع رسانا: مس قابل انعطاف (کلاس 5) عایق: PVC نوع D غلاف: PVC نوع ST5

  71,250 تومان
 • 90,000 تومان موجود نیست

  کابل افشان 4 در 16 ولتاژ 750-450 ولت مقدار جریان مجاز تا 50 متر 82 آمپر می باشد نوع رسانا: مس قابل انعطاف (کلاس 5) عایق: PVC نوع D غلاف: PVC نوع ST5

  90,000 تومان
 • 12,500 تومان موجود نیست

  کابل افشان 5 در 1.5 ولتاژ 500-300 ولت مقدار جریان مجاز تا 50 متر 18 آمپر می باشد نوع رسانا: مس قابل انعطاف (کلاس 5) عایق: PVC نوع D غلاف: PVC نوع ST5

  12,500 تومان
 • 19,000 تومان موجود نیست

  کابل افشان 5 در 2.5 ولتاژ 500-300 ولت نوع رسانا: مس قابل انعطاف (کلاس 5) عایق: PVC نوع D غلاف: PVC نوع ST5

  19,000 تومان
نمایش 1 - 30 از 51 آیتم