مقایسه انواع مقاومت های الکتریکی با یکدیگر

Posted by     مقاومت      1 Comments  views (25)
برای مقایسه انواع مقاومت های الکتریکی با یکدیگر نخست آنها را به دو دسته ثابت و غیر ثابت تقسیم بندی می کنیم . برای مقایسه انواع مقاومت های غیر ساده آنها را به دو دسته ، مقاومت های متغیر و مقاومت های حساس به فاکتور های مدار تقسیم می کنیم .

چگونگی نصب مقاومت های الکتریکی روی مدار

Posted by     مقاومت      4 Comments  views (52)
. به صورت کلی نصب مقاومت ها روی مدار به دو صورت موازی و متوالی انجام می شود.
مواد تشکیل دهنده مقاومت های الکتریکی در اغلب موارد کربن می باشد. یکی دیگر از دگر شکل های کربن است گرافیت است . گرافیت یکی دیگر از دگر شکل های کربن است که کاربرد گسترده ای در زندگی روزمره ما دارد.

واحد اندازه گیری مقاومت الکتریکی چیست ؟

Posted by     مقاومت      3 Comments  views (24)
با توجه به قانون اهم می توان گفت واحد شمارنده مقاومت الکتریکی ولت بر آمپر می باشد ، که به افتخار جورج سیمون اهم نام اهم را بر روی آن گذاشته اند. اغلب مقاومت ها از کربن ساخته می شوند این مقاومت های کربنی خطایی بین 1 تا 5 درصد دارند.کربن در طبیعت به سه شکل الماس ، گرافیت و کک یافت می شود.
Showing 1 to 4 of 45 (1 Pages)